science >> Wetenschap >  >> Natuur

Typen en effecten van verontreinigende stoffen

Verontreinigende stoffen zijn chemicaliën of materialen die de lucht, het water of de bodem op enigerlei wijze vervuilen en worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. Verontreinigende stoffen zijn de oorzaak van veel verschillende soorten crises die mensen, maar ook dieren in het wild en het milieu schaden. De drie belangrijkste soorten vervuiling zijn de meest conventionele vormen die het meest bekend zijn; er zijn echter verschillende andere soorten vervuiling in een andere betekenis van het woord.

Luchtvervuiling

De belangrijkste bron van luchtvervuiling is het gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, waardoor er een overschot ontstaat van koolmonoxide in de atmosfeer. Voertuigen veroorzaken vaak dergelijke vervuiling, net als het verbranden van kolen. Fossiele brandstoffen die worden verbrand, creëren een stof die gewoonlijk wordt aangeduid als smog, wat een dichte laag is van op koolstofmonoxide gebaseerde wolkstof. Luchtvervuiling is een bijdragende factor aan astma, longkanker, chronische bronchitis, evenals vele andere longgerelateerde aandoeningen. Het verbranden van een grote hoeveelheid fossiele brandstoffen kan ook resulteren in het mengsel van zwavelzuur en stikstof, wat kan combineren tot zure regen.

Watervervuiling

Watervervuiling wordt voornamelijk veroorzaakt door waterige afvloeiing van landbouwlocaties, industrieterreinen en stedelijke sites. Afvloeiing bestaat uit schadelijke, verontreinigde of onnatuurlijke chemicaliën of stoffen die interfereren met een waterbron om het water daarin te infecteren en uiteindelijk te vernietigen. Afvloeiing van landbouwproducten omvat gifstoffen die worden aangetroffen in pesticiden en herbiciden, stedelijk afstromend water bevat grote hoeveelheden organisch afval en industriële afspoeling bevat vaak grote hoeveelheden chemische gifstoffen en residuen. Elk van deze verontreinigende stoffen die in een waterbron terechtkomen, kan meerdere gezondheidsproblemen veroorzaken, het verspreiden van gevaarlijke ziekten en mogelijk vroegtijdige dood van mensen en andere dieren.

Bodemverontreiniging

Bodem kan vervuild raken als gevolg van onjuiste verwijdering van chemische materialen of toxines. Dit gebeurt vaak in de buurt van grote landbouwlocaties waar overtollige herbiciden of pesticiden worden gebruikt op gewassen. Plaatsen die vervuild raken, worden vaak dorre woestenijen met giftige grond. Deze sites worden vaak verlaten en kunnen niet worden gebruikt, waardoor een groot stuk land verloren gaat.

Andere vervuilingen

Een andere vorm van vervuiling staat bekend als lichtvervuiling. Dit is het resultaat van stedelijke of dichtbevolkte gebieden die een overmaat aan onnatuurlijke lichten vereisen. Dit soort vervuiling kan problemen veroorzaken in de migratiepatronen van vogels en de cycli van nachtdieren verstoren. Het maakt ook de sterren en andere hemelse verschijnselen moeilijk te zien.

Geluidsvervuiling is een ander soort minder bekende vervuiling veroorzaakt door een teveel aan door de mens gemaakte geluiden die erg luid en storend van aard zijn. Dit soort vervuiling kan de bewegingspatronen van zeezoogdieren en het nestvermogen van sommige vogels beïnvloeden.